Thứ Tư, 10 tháng 9, 2014

VIETNAMESE FOODS & DRINKS

VIETNAMESE FOODS & DRINKS

Created date : 28/03/2014
Viewed: 537


                 PHO ( BEEF NOODLE SOUP)                                            BUN CHA ( GRILLED PORC )

                         BUN BO NAM BO                                                               CHA CA LA VONG

 
                           BANH MI THIT                                                                   CHA GIO ( NEM )

                                  GOI CUON                                                                               NEM
   
                                 BANH CUON                                                                            PHO CUON 

          CA PHE SUA DA  ( COFFEE WITH MILK)                              CA PHE TRUNG ( EGG COFFEE)           


http://travelforchildren.vn/en/foods-drinks.nd117/vietnamese-foods-drinks.i49.html

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét