Thứ Hai, 23 tháng 2, 2015

Modern Talking 6 album

The 1st Album (1985) Hiển thị nội dung ẩnThe 1st Album


Let's Talk About Love (1985) 
Hiển thị nội dung ẩnLet's Talk About Love
In The Middle Of Nowhere (1986)
Hiển thị nội dung ẩnIn The Middle Of Nowhere   Ready For Romance(1986) 

Hiển thị nội dung ẩnReady For Romance
Romantic Warriors (1987)
Hiển thị nội dung ẩnRomantic Warriors                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

In The Garden Of Venus (1987)

Hiển thị nội dung ẩnIn The Garden Of Venus
   

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét